نازل های خطی سری 5B NF

*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*

کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 0150.510.5 – 30
5B NF015 . 0150.760.5 – 30
5B NF02 . 0151.020.5 – 30
5B NF025 . 0151.270.5 – 30
5B NF03 . 0151.530.5 – 30
5B NF04 . 0152.040.5 – 30
5B NF05 . 0152.550.5 – 30
5B NF06 . 0153.060.5 – 30
5B NF08 . 0154.060.5 – 30
5B NF10 . 0155.10.5 – 30
5B NF15 . 0157.640.5 – 30
5B NF20 . 01510.20.5 – 30
5B NF30 . 01515.30.5 – 30
5B NF40 . 01520.40.5 – 30
5B NF50 . 01525.50.5 – 30
5B NF60 . 01530.60.5 – 30
5B NF70 . 01535.70.5 – 30
5B NF80 . 01540.80.5 – 30
5B NF90 . 01545.90.5 – 30
5B NF100 . 015510.5 – 30
5B NF120 . 01561.10.5 – 30
5B NF150 . 01576.40.5 – 30
5B NF200 . 0151020.5 – 30
5B NF300 . 0151530.5 – 30
5B NF400 . 0152040.5 – 30
5B NF750 . 0153820.5 – 30
5B NF800 . 0154080.5 – 30
5B NF1150 . 0155860.5 – 30
5B NF1500 . 0157640.5 – 30
5B NF2250 . 01511500.5 – 30
کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 0300.510.5 – 30
5B NF015 . 0300.760.5 – 30
5B NF02 . 0301.020.5 – 30
5B NF025 . 0301.270.5 – 30
5B NF03 . 0301.530.5 – 30
5B NF04 . 0302.040.5 – 30
5B NF05 . 0302.550.5 – 30
5B NF06 . 0303.060.5 – 30
5B NF08 . 0304.060.5 – 30
5B NF10 . 0305.10.5 – 30
5B NF15 . 0307.640.5 – 30
5B NF20 . 03010.20.5 – 30
5B NF30 . 03015.30.5 – 30
5B NF40 . 03020.40.5 – 30
5B NF50 . 03025.50.5 – 30
5B NF60 . 03030.60.5 – 30
5B NF70 . 03035.70.5 – 30
5B NF80 . 03040.80.5 – 30
5B NF90 . 03045.90.5 – 30
5B NF100 . 030510.5 – 30
5B NF120 . 03061.10.5 – 30
5B NF150 . 03076.40.5 – 30
5B NF200 . 0301020.5 – 30
5B NF300 . 0301530.5 – 30
5B NF400 . 0302040.5 – 30
5B NF750 . 0303820.5 – 30
5B NF800 . 0304080.5 – 30
5B NF1150 . 0305860.5 – 30
5B NF1500 . 0307640.5 – 30
5B NF2250 . 03011500.5 – 30
کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 0500.510.5 – 30
5B NF015 . 0500.760.5 – 30
5B NF02 . 0501.020.5 – 30
5B NF025 . 0501.270.5 – 30
5B NF03 . 0501.530.5 – 30
5B NF04 . 0502.040.5 – 30
5B NF05 . 0502.550.5 – 30
5B NF06 . 0503.060.5 – 30
5B NF08 . 0504.060.5 – 30
5B NF10 . 0505.10.5 – 30
5B NF15 . 0507.640.5 – 30
5B NF20 . 05010.20.5 – 30
5B NF30 . 05015.30.5 – 30
5B NF40 . 05020.40.5 – 30
5B NF50 . 05025.50.5 – 30
5B NF60 . 05030.60.5 – 30
5B NF70 . 05035.70.5 – 30
5B NF80 . 05040.80.5 – 30
5B NF90 . 05045.90.5 – 30
5B NF100 . 050510.5 – 30
5B NF120 . 05061.10.5 – 30
5B NF150 . 05076.40.5 – 30
5B NF200 . 0501020.5 – 30
5B NF300 . 0501530.5 – 30
5B NF400 . 0502040.5 – 30
5B NF750 . 0503820.5 – 30
5B NF800 . 0504080.5 – 30
5B NF1150 . 0505860.5 – 30
5B NF1500 . 0507640.5 – 30
5B NF2250 . 05011500.5 – 30
کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 0650.510.5 – 30
5B NF015 . 0650.760.5 – 30
5B NF02 . 0651.020.5 – 30
5B NF025 . 0651.270.5 – 30
5B NF03 . 0651.530.5 – 30
5B NF04 . 0652.040.5 – 30
5B NF05 . 0652.550.5 – 30
5B NF06 . 0653.060.5 – 30
5B NF08 . 0654.060.5 – 30
5B NF10 . 0655.10.5 – 30
5B NF15 . 0657.640.5 – 30
5B NF20 . 06510.20.5 – 30
5B NF30 . 06515.30.5 – 30
5B NF40 . 06520.40.5 – 30
5B NF50 . 06525.50.5 – 30
5B NF60 . 06530.60.5 – 30
5B NF70 . 06535.70.5 – 30
5B NF80 . 06540.80.5 – 30
5B NF90 . 06545.90.5 – 30
5B NF100 . 065510.5 – 30
5B NF120 . 06561.10.5 – 30
5B NF150 . 06576.40.5 – 30
5B NF200 . 0651020.5 – 30
5B NF300 . 0651530.5 – 30
5B NF400 . 0652040.5 – 30
5B NF750 . 0653820.5 – 30
5B NF800 . 0654080.5 – 30
5B NF1150 . 0655860.5 – 30
5B NF1500 . 0657640.5 – 30
5B NF2250 . 06511500.5 – 30
کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 0800.510.5 – 30
5B NF015 . 0800.760.5 – 30
5B NF02 . 0801.020.5 – 30
5B NF025 . 0801.270.5 – 30
5B NF03 . 0801.530.5 – 30
5B NF04 . 0802.040.5 – 30
5B NF05 . 0802.550.5 – 30
5B NF06 . 0803.060.5 – 30
5B NF08 . 0804.060.5 – 30
5B NF10 . 0805.10.5 – 30
5B NF15 . 0807.640.5 – 30
5B NF20 . 08010.20.5 – 30
5B NF30 . 08015.30.5 – 30
5B NF40 . 08020.40.5 – 30
5B NF50 . 08025.50.5 – 30
5B NF60 . 08030.60.5 – 30
5B NF70 . 08035.70.5 – 30
5B NF80 . 08040.80.5 – 30
5B NF90 . 08045.90.5 – 30
5B NF100 . 080510.5 – 30
5B NF120 . 08061.10.5 – 30
5B NF150 . 08076.40.5 – 30
5B NF200 . 0801020.5 – 30
5B NF300 . 0801530.5 – 30
5B NF400 . 0802040.5 – 30
5B NF750 . 0803820.5 – 30
5B NF800 . 0804080.5 – 30
5B NF1150 . 0805860.5 – 30
5B NF1500 . 0807640.5 – 30
5B NF2250 . 08011500.5 – 30
کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 0900.510.5 – 30
5B NF015 . 0900.760.5 – 30
5B NF02 . 0901.020.5 – 30
5B NF025 . 0901.270.5 – 30
5B NF03 . 0901.530.5 – 30
5B NF04 . 0902.040.5 – 30
5B NF05 . 0902.550.5 – 30
5B NF06 . 0903.060.5 – 30
5B NF08 . 0904.060.5 – 30
5B NF10 . 0905.10.5 – 30
5B NF15 . 0907.640.5 – 30
5B NF20 . 09010.20.5 – 30
5B NF30 . 09015.30.5 – 30
5B NF40 . 09020.40.5 – 30
5B NF50 . 09025.50.5 – 30
5B NF60 . 09030.60.5 – 30
5B NF70 . 09035.70.5 – 30
5B NF80 . 09040.80.5 – 30
5B NF90 . 09045.90.5 – 30
5B NF100 . 090510.5 – 30
5B NF120 . 09061.10.5 – 30
5B NF150 . 09076.40.5 – 30
5B NF200 . 0901020.5 – 30
5B NF300 . 0901530.5 – 30
5B NF400 . 0902040.5 – 30
5B NF750 . 0903820.5 – 30
5B NF800 . 0904080.5 – 30
5B NF1150 . 0905860.5 – 30
5B NF1500 . 0907640.5 – 30
5B NF2250 . 09011500.5 – 30
کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 1100.510.5 – 30
5B NF015 . 1100.760.5 – 30
5B NF02 . 1101.020.5 – 30
5B NF025 . 1101.270.5 – 30
5B NF03 . 1101.530.5 – 30
5B NF04 . 1102.040.5 – 30
5B NF05 . 1102.550.5 – 30
5B NF06 . 1103.060.5 – 30
5B NF08 . 1104.060.5 – 30
5B NF10 . 1105.10.5 – 30
5B NF15 . 1107.640.5 – 30
5B NF20 . 11010.20.5 – 30
5B NF30 . 11015.30.5 – 30
5B NF40 . 11020.40.5 – 30
5B NF50 . 11025.50.5 – 30
5B NF60 . 11030.60.5 – 30
5B NF70 . 11035.70.5 – 30
5B NF80 . 11040.80.5 – 30
5B NF90 . 11045.90.5 – 30
5B NF100 . 110510.5 – 30
5B NF120 . 11061.10.5 – 30
5B NF150 . 11076.40.5 – 30
5B NF200 . 1101020.5 – 30
5B NF300 . 1101530.5 – 30
5B NF400 . 1102040.5 – 30
5B NF750 . 1103820.5 – 30
5B NF800 . 1104080.5 – 30
5B NF1150 . 1105860.5 – 30
5B NF1500 . 1107640.5 – 30
5B NF2250 . 11011500.5 – 30
کد نازلدبی (lpm) در فشار 5 بارمحدوده فشار کاری (bar)
5B NF01 . 1200.510.5 – 30
5B NF015 . 1200.760.5 – 30
5B NF02 . 1201.020.5 – 30
5B NF025 . 1201.270.5 – 30
5B NF03 . 1201.530.5 – 30
5B NF04 . 1202.040.5 – 30
5B NF05 . 1202.550.5 – 30
5B NF06 . 1203.060.5 – 30
5B NF08 . 1204.060.5 – 30
5B NF10 . 1205.10.5 – 30
5B NF15 . 1207.640.5 – 30
5B NF20 . 12010.20.5 – 30
5B NF30 . 12015.30.5 – 30
5B NF40 . 12020.40.5 – 30
5B NF50 . 12025.50.5 – 30
5B NF60 . 12030.60.5 – 30
5B NF70 . 12035.70.5 – 30
5B NF80 . 12040.80.5 – 30
5B NF90 . 12045.90.5 – 30
5B NF100 . 120510.5 – 30
5B NF120 . 12061.10.5 – 30
5B NF150 . 12076.40.5 – 30
5B NF200 . 1201020.5 – 30
5B NF300 . 1201530.5 – 30
5B NF400 . 1202040.5 – 30
5B NF750 . 1203820.5 – 30
5B NF800 . 1204080.5 – 30
5B NF1150 . 1205860.5 – 30
5B NF1500 . 1207640.5 – 30
5B NF2250 . 12011500.5 – 30

دانلود کاتالوگ اسپاد فلو

دانلود کاتالوگ نازل های خطی سری 5B NF

*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.

*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.

*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.

این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.

کاتالوگ نازل های خطی سری 5B NF کاتالوگ نازل های خطی سری 5B NF کاتالوگ نازل های خطی سری 5B NF کاتالوگ نازل های خطی سری 5B NF کاتالوگ نازل های خطی سری 5B NF

*فرم خرید*

لطفا جهت درخواست اسپری نازل مورد نظر، فرم زیر را تکمیل فرمایید.